Annoncørbetingelser ved brug af Partner-ads affiliate netværk

§ 1
Ved oprettelse af en annoncørprofil / tilmelding som annoncør accepterer annoncøren de på denne side nævnte annoncørbetingelser.

§ 2
Samarbejdet med Partner-ads kan opsiges med 14 dages varsel - se dog undtagelser i paragraf 3.

Ved misligehold af annoncørbetingelser fra annoncørens side kan Partner-ads opsige samarbejde med øjeblikkelig varsel.

§ 3
Når der er oprettet et partnerprogram, som er testet og virker, og der er indbetalt beløb til annoncering (minimum 1000 kr. inkl. moms), så aktiverer Partner-ads programmeret og informerer partnerne om det.

Efter aktivering af et partnerprogram må det af annoncøren ikke lukkes ned i en periode på 30 dage.

Efter de 30 dage kan annoncøren lukke et partnerprogram med 14 dages varsel.

Lukning af et partnerprogram må/kan kun ske ved at kontakte Partner-ads først.

Annoncøren må i nedluknings-perioden ikke ændre på partnerprogrammet.

Partner-ads kan lukke et partnerprogram ned, hvis indbetalt saldo er brugt eller hvis website, tracking o.l. ikke virker og ikke kommer til at virke indenfor rimelig tid.

§ 4
Partnernes deltagelse i markedsføring for annoncører bygger på et tillidsforhold mellem partner og annoncør.

En partners ansøgning godkendes eller afvises på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.) der er gældende på ansøgningstidspunktet.

Annoncører er forpligtet til at informere partnere om vigtige ændringer i partnerprogrammet. Partner-ads informerer dog om satsændringer, nye reklamer eller lukning af et program i nyhedsbrev til partnere, der udsendes løbende samt i vores beskedsystem.

§ 5
Ved oprettelse af et partnerprogram skal det kategoriseres, og der skal enten via menupunktet 'Reklamer' indlægges bannere (som minimum 300x250 og 728x90) eller tilbydes et produktfeed (se menupunktet 'Produktfeeds').

Annoncøren kan ændre de defaultindstillinger vedr. behandling af ansøgninger, der kan findes under menupunktet 'Ansøgninger'.

Der må ikke angives ukorrekte oplysninger eller oplysninger, der ikke har med det berørte partnerprogram at gøre.

§ 6
Der kan benyttes bannere i formaterne .jpg, .gif og .png. Tekster til tekstlinks indtastes i eget felt.

Bannere skal hostes af annoncøren enten via eget website eller via 3. part.

Oprettede reklamer skal afspejle websitets indhold og kan ikke slettes igen, men banneret kan ændres. Partner-ads kan dog manuelt slette et banner for annoncøren hvis det ikke er i brug.

Ved oprettelse og opdatering af bannere via menupunktet 'Reklamer' informerer Partner-ads partnerne.

Annoncøren har ansvar for at materiale, der stilles til rådighed for affiliate partnerne, overholder lovgivningen i Danmark og EU. Annoncøren skal holde Partner-ads og Partner-ads´ affiliate partnere skadesløse i.f.m. krav, som udspringer af det materiale annoncøren stiller til rådighed.

Annoncøren kan tillade brug af Google Adwords o.l. samt Facebook Ads o.l. Dette sker via info til Partner-ads. Tilladelsen kan kun regulere trafik til annoncørens website og ikke affiliate partnernes egen markedsføring af egne websites indhold.

§ 7
Ansøgninger fra partnere, der manuelt skal behandles, skal godkendes eller afvises inden 10 dage. Godkendte partneransøgninger kan senere afvises og omvendt via annoncørens statistik eller partneroversigt.

§ 8
Alle beløb, som partnerne optjener fratrækkes annoncørens saldo inkl. 25% provision til Partner-ads med mindre der er tale om snyd eller fejlsituationer (se §§10 og 11).

Annoncøren angiver enten en salgsprovision (en %) eller et fast beløb pr. salg (ex. moms) i sit partnerprogram, og disse benyttes ved beregning af partnernes optjening.

Minimumssatser: 20 kr. pr. salg (ex .moms) ELLER 2% i salgsprovision.

Minimumssatser kan fraviges efter aftale med Partner-ads hvis satser kombineres eller hvis der er tale om særlige tilfælde.

Satser skal minimum gælde i 14 dage inden de må ændres, så partnerne ikke oplever for hyppige satsskift. En sænkning af sats/provision på mere end 25% i.f.t. udgangspunktet skal godkendes af Partner-ads først.

Beløb til annoncering bestilles inkl. moms. Fakturaer udstedes efter normale danske regler.

Når en indbetaling er bestilt og fakturabeløbet indgået på Partner-ads's bankkonto, opdateres annoncørens saldo.

Annoncørens saldo må aldrig gå i nul. Derfor fakturerer Partner-ads automatisk når saldoen er lav. Grænsen for hvornår faktura udstedes samt hvilket beløb der faktureres baseres på annoncørens forbrug, således at minus-saldi kan undgås.

Hvis annoncøren opsiger sit samarbejde med Partner-ads, så opgøres og tilbagebetales restsaldoen.

§ 9
Vedr. tracking:

Annoncøren er forpligtet til at levere informationer fra eget system således at Partner-ads er i stand til at godtgøre partnere for de leads og salg der leveres.

Informationer skrives i en trackingkode, som aktiveres hos annoncøren og som annoncøren modtager info om i.f.m. oprettelse af et partnerprogram.

Annoncøren skal levere korrekte oplysninger og skal levere dem uden unødigt ophold. I trackingkoden må der ikke angives personhenførbare oplysninger, som emailadresse, telefonnummer o.l.

Hvis en annoncør bruger flere affiliatenetværk så foretrækker vi at annoncøren på sit website, ved klik fra et netværk, sætter en cookie hos brugeren og bruger denne cookie til at styre at den korrekte trackingkode aktiveres. Trackingkoden skal naturligvis aktiveres når Partner-ads leverer sidste klik. Det skal fremgå af partnerprogrammets egne betingelser hvis annoncøren bruger andre netværk og det derfor kan medføre annulleringer pga dobbelt provision e.l.

En partner optjener beløb for leads og salg i 40 dage fra en bruger klikker på en annoncørs reklame (cookietid). Der trackes via cookies eller klik (bl.a. IP-adresser). Det er den partner hvor klikket sidst registreres, som får betaling for det skabte lead/salg.

Det er som nævnt annoncørens ansvar at trackingkode er placeret korrekt og leverer korrekte transaktioner til Partner-ads. Dette er vigtigt for at partnerne kan have tillid til Partner-ads og til annoncørerne. Partner-ads forbeholder sig ret til løbende at teste tracking.

Hvis det konstateres at trackingkode er fjernet eller ikke virker, så vil Partner-ads kontakte annoncøren for at få forholdet bragt i orden og det skal bringes i orden hurtigst muligt. Partner-ads har ret til ved manglende tracking at beregne kompensation til affiliate partnerne baseret på programmets EPC.

Annoncøren kan i partnerprogrammets egne betingelser anføre hvis dele af sortimentet ikke er omfattet af partnerprogrammet. Dette skal dog godkendes af Partner-ads først.

§ 10
Hvis en partner bryder brugerbetingelser klart eller ikke efterlever en advarsel ved mindre brud, så bliver partnerens tilmelding slettet.

Ved sletning af en partner ved brud på brugerbetingelserne tilbageføres beløb til annoncørerne, da det forudsættes at beløbene i så fald er uretmæssigt optjente.

Vær opmærksom på at Partner-ads ikke kan kontrollere og følge op på alle partnere hele tiden. Du må som annoncør påregne at bruge lidt tid på egen kontrol/opfølgning på de partnere der er tilmeldt dit partnerprogram.

Hvis du har konstateret at en partner overtræder brugerbetingelserne eller hvis du har mistanke derom, så bedes du indrapportere det til Partner-ads, som så tager affære.

Reklamationer i.f.m. ovennævnte bør være os i hænde løbende og uden forsinkelse, da det er svært at inddrive udbetalte beløb (et optjent beløb udbetales efter 30-60 dage).

§ 11
Vedr. annulleringer:

Der kan opstå situationer hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret eller er resultatet af en test e.l.

Derudover kan forbrugere annullere ordrer jf. lovgivning vedr. returret.

Annoncører er berettiget til at annullere ovennævnte type ordrer såfremt de udfylder en begrundelse.

Hvis annoncøren i programmets egne betingelser har angivet at der annulleres hvis sidste klik er skabt via et andet affiliatenetværk eller anden betalt annoncering som f.eks. Google Adwords, så er annulleringer begrundet med dette tilladt.

Annoncører må ikke annullere andre reelt optjente beløb med mindre grunde til dette fremgår af partnerprogrammets egne betingelser og er godkendt af Partner-ads.

Det er muligt at lave en delvis annullering ved henvendelse til Partner-ads.

Registreringer kan annulleres i indtil 30 dage.

§ 12
Politik for indsamling, opbevaring og brug af personoplysninger hos Partner-ads:

For at kunne indgå som partner eller annoncør hos Partner-ads angiver du ved indmeldelse og/eller opdatering en række fortrolige oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse osv. Disse oplysninger er nødvendige, da der bliver etableret en juridisk gældende aftale mellem dig og Partner-ads.

Indtastede personlige oplysninger er juridiske oplysninger, der idenficerer partnere som udfører markedsføring og annoncører der betaler for markedsføring, og bruges til at binde dem sammen.

Oplysningerne bruges således kun til dette formål og i det omfang det er nødvendigt for at sikre et tillidsforhold mellem de ovennævnte parter.

Indtastede personlige oplysninger opbevares af Partner-ads på en forsvarlig måde, så de er ikke tilgængelige for uvedkommende.

Da der er tale om relationer mellem partnere og annoncører, har en partner adgang til visse oplysninger om annoncører og omvendt, men kun hvis begge parter er tilmeldt Partner-ads og for at opnå ovennævnte tillidsforhold.

Partner-ads vil aldrig sælge eller på anden måde videregive personoplysninger til 3. part uden din tilladelse. Oplysninger kan dog videregives i tilfælde hvor det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse.

Der opsamles visse statistiske informationer i Partner-ads systemet vedr. visninger af reklamer, klik på disse samt registreringer af leads og salg skabt via partnere. Dette er en naturlig del af et affiliate netværk og nødvendigt for driften af Partner-ads.

Disse statistikinformationer bruges kun internt af Partner-ads, og stilles til rådighed for partnere og annoncører i det omfang det er nødvendigt for at de 2 parter kan opretholde deres samarbejde. Data er ikke på nogen måde til rådighed for uvedkomne.

Partnere og annoncører kan stille egne data til rådighed for 3. part sålænge data ikke kan henføres til en part som ikke har givet tilladelse til deling. Enkelte data stilles af Partner-ads til rådighed for en partners eller annoncørs samarbejde med/medlemsskab af tjenesten Marketers.dk.