Politikk for innsamling, oppbevaring og behandling av personopplysninger hos Partner-ads.

Via nettstedet https://www.partner-ads.com (Partner-ads) samles, oppbevares og behandles det en rekke personopplysninger.

Dataansvarlig for Partner-ads er:
AdViva ApS (Partner-ads ApS)
CVR-nr. 31178088
Ekenaesvej 26
2850 Naerum
Danmark


Kontaktopplysninger:
Ken Schultz
ken@partner-ads.com


1) Hvilke persondata samler vi inn og hvorfor?

For å kunne være affiliatepartner eller annonsør hos Partner-ads oppgir du ved registrering og eventuelle oppdateringer en rekke personlige opplysninger. Organisasjonsnummer/CVR-nummer (kun ved virksomhetsregistrering)
Firma (kun ved virksomhetsregistrering)
For- og etternavn
Adresse
Postnr.
Sted
Telefonnummer
E-post
Bankkonto (kun affiliatepartnere til bruk ved utbetalinger)


Disse opplysningene er nødvendige, da det blir etablert en juridisk gjeldende avtale mellom deg og Partner-ads og derfor må vite hvem vi inngår avtale med.

De personlige opplysningene som samles inn, er opplysninger som identifiserer affiliatepartnere som utfører markedsføring og annonsører som betaler for markedsføring, og brukes til å koble dem sammen og identifisere dem som samarbeidspartnere som har inngått en avtale med Partner-ads og som inngår avtaler med hverandre via Partner-ads.

Da de personlige opplysningene dermed er en nødvendig del av Partner-ads kjernevirksomhet har vi også dermed lovhjemmel til innsamling, oppbevaring og behandling av dem.

2) Hva brukes opplysningene til?

Opplysningene brukes til de i punkt 1 nevnte formål og i det omfang det er nødvendig for å sikre et tillitsforhold mellom de ovenstående parter.

Annonsører kan se opplysningene på de affiliatepartnere de samarbeider med og omvendt. Affiliatepartnere kan også se kontaktopplysninger på de annonsører de ikke samarbeider med, av hensyn til behovet for kontakt før et samarbeid inngås (dog kun hvis de er logget inn på Partner-ads).

Affiliatepartnere og annonsører kan stille egne data til rådighet for tredjepart, så lenge data ikke kan videreføres til en part som ikke har gitt tillatelse til deling.

Enkelte data stilles av Partner-ads til rådighet for en partners eller annonsørs samarbeid med/medlemskap av tjenesten Marketers.dk, hvor det inngår som en naturlig del av den avtale brukeren har inngått med Marketers.dk.

Det er også mulig for en annonsør å eksportere e-post-adresser fra deres affiliatepartnere til et eksternt e-postsystem som for eksempel Mailchimp o.l. for å lette kommunikasjonen. Annonsøren har ansvar for sikkerheten omkring disse dataene og at nødvendige databehandlingsavtaler er inngått.

Tredjeparter utover de ovenstående, kan ikke se personlige opplysninger om affiliatepartnere eller annonsører.

3) Samtykke, innsikt og sletting

Ved påmelding som affiliatepartner eller annonsør gis det samtykke til innsamling, oppbevaring og behandling av personopplysningene som beskrevet i denne persondatapolitikk.

For en affiliatepartner kan et samtykke tilbakekalles hvis vedkommende samtidig slettes fra Partner-ads-systemet, da man ikke kan være påmeldt uten samtidig å avgi de i punkt 1 nevnte personopplysninger. Etter sletting lagres dog stadig bilag vedrørende utbetalinger (inneholder bankkontoen det er utbetalt til) jamfør dansk bokføringslov i nåværende år + 5 år.

For en annonsør opprettholdes personopplysninger av hensyn til historikk i forhold til dansk bokføringslov i nåværende år + 5 år, dvs. at vi skal kunne dokumentere hvem som har fått fakturaer og har skapt regnskapsmessige transaksjoner i vårt system. Det er dermed ikke mulig å tilbakekalle samtykket ved å få slettet kontoen så lenge ovenstående skal dokumenteres.

I de tilfeller hvor en annonsør ikke har historikk, er det mulig å tilbakekalle samtykket ved at det foretas en sletting av annonsørens påmelding.

Affiliatepartnere og annonsører har alltid innsikt i de registrerte personlige opplysninger, ved å logge inn på deres konto og se under Min profil.

Der kan persondata også oppdateres, så de er korrekte hvis det skjer endringer hos brukeren.

4) Hvordan oppbevares og håndteres persondata?

Inntastede personopplysninger oppbevares av Partner-ads på en forsvarlig måte, så de ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

Dette skjer via vår serverhosting-avtale, som blant annet omfatter sikring av data.

Annonsører og affiliatepartnere deler visse persondata i forbindelse med tracking av klik, salg og leads med Partner-ads, og har gitt Partner-ads lov til å oppbevare og behandle disse data i overensstemmelse med denne persondatapolitikken.

Partner-ads vil aldri selge, eller på annen måte videregi personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke jf. denne persondatapolitikk. Opplysning kan dog videregis i tilfeller hvor det kreves av lovgivningen eller hvis det foreligger en rettskjennelse.

Persondata slettes når de ikke lengre skal brukes jf. punkt 3.

Partner-ads benytter følgende leverandører som håndterer personopplysninger innsamlet av Partner-ads:
Drip.com (bruker e-postadresser til nyhetsbrev og kampanjer)
Missive (e-postkommunikasjon med affiliatepartnere og annonsører)
Sendgrid (bruker e-postadresser til automatiske e-poster/kvitteringer fra Partner-ads systemet)
Dropbox (filer og dokumenter som kan inneholde personopplysninger – blir kun lagret i nødvendig omfang av hensyn til driften av Partner-ads)
Curanet (hosting av data og filer som kan inneholder personopplysninger)
Saugstrup Ltd. (Partner-ads supportteam med adgang til personopplysninger i forbindelse med support)
Saugstrup Ltd. og RK Portals I/S (Marketers.dk) (tilgang til personopplysninger hvor det er inngått avtale mellom deres medlemmer og Partner-ads om kobling til medlemskap og Partner-ads).


5) Hvordan data er sikret og hva vi gjør ved sikkerhetsbrudd?

For alle persondata som behandles av leverandører er det beskrevet i avtaler med dem hvordan leverandøren skal sikre data og de skal rapportere brudd til Partner-ads.

For de persondata vi selv håndterer, sikres de blant annet gjennom styrt adgang (dvs. at kun det nødvendige personalet har adgang) og gjennom sikkerhetsforanstaltninger, som for eksempel to-faktor pålogging.

Ved sikkerhetsbrudd som enten konstateres av Partner-ads eller innrapporteres, kontaktes involverte brukere og relevante myndigheter raskest mulig innenfor 72 timer.

Partner-ads eller dets leverandører vil deretter raskest mulig sikre å stoppe sikkerhetsbruddet, sikre berørte persondata samt forebygge ytterligere brudd på sikkerheten.