Villkor för annonsörer som använder Partner-ads affiliatenätverk

§ 1
Genom att skapa en annonsörsprofil/registrering som annonsör accepterar annonsören de nedanstående nämnda villkoren.

§ 2
En annonsör kan säga upp samarbetet i ett partnerprogram eller alla sina partnerprogram med 2 veckors varsel.

Vid ett åsidosättande av villkoren från annonsörens sida har Partner-ads rätten att avbryta samarbetet omedelbart utan varning.

§ 3
När ett partnerprogram har skapats och det har testats och fungerar, och beloppet till annonsörskontot har betalats in (min. 2000 SEK), aktiverar Partner-ads programmet och informerar partnerna om det.

För att ett partnerprogram ska avslutas måste Partner-ads först kontaktas.

Annonsören får inte ändra partnerprogrammet under avstängningsperioden.

Vid uppsägning av programmet kommer eventuell balans på annonsörskonto återbetalas till annonsören.

Partner-ads kan avsluta ett partnerprogram om det inbetalade saldot har spenderats eller om webbplatsen, spårningen e.d. inte fungerar inom en rimlig tid.

§ 4
Partnernas deltagande i marknadsföringen bygger på ett förtroende mellan partner och annonsör.

En partners ansökning accepteras eller avvisas baserat på de (villkor, satser etc.) som är gällande vid den tidpunkt ansökan görs.

Vid avvisning av PPC-affiliates (som länkar via egna köpta annonser) ges en tidsfrist på 7 dagar till dem, så att annonserna kan stoppas.

Annonsörerna har skyldighet att informera partnerna om viktiga ändringar i partnerprogrammet. Partner-ads kommer dock att informera om satsändringar, nya annonser eller avslutning av ett program i nyhetsbrev till partnerna (som sändes regelbundet), samt i vårt meddelandesystem.

§ 5
När ett partnerprogram skapas måste det kategoriseras. Detta görs det antingen via menypunkten ” Annonser” där banners läggs in (minst 300x250 och 728x90) eller läggs det in en produktfeed (se menypunkten "Produktfeeder").

Annonsören kan ändra standardinställningarna för behandling av ansökningar som finns under menypunkten "Ansökningar".

Felaktig information eller information som inte har med det berörda affiliateprogrammet att göra får inte anges.

§ 6
Banners kan användas i formatet .jpg, .gif och .png. Texter för textlänkar läggs in i ett separat fält.

Banners ska hostas av annonsören antingen via egen hemsida eller via en tredje part.

Annonser som har skapats måste avspegla webbplatsen innehåll och kan inte tas bort, men banners kan korrigeras. Partner-ads kan dock manuellt ta bort en banner för annonsören om den inte används.

När du skapar och uppdaterar banners via menypunkten "Annonsering", informerar Partner-ads partnerna.

Annonsören ansvarar för att materialet som ställs till förfogande till affiliatepartnerna överensstämmer med Sveriges och EU: s lagar. Annonsören måste ersätta Partner-ads och affiliatepartners i förhållande till krav som kan uppkomma från material som annonsören ställer till förfogande.

Annonsören kan tillåta användning av reklam via Google Ads, Bing Ads och liknande, och Facebook Ads, Instagram Ads och liknande. Detta görs genom att Partner-ads informeras. Tillståndet betyder att trafik kan endast styras till annonsörens hemsida och inte till affiliate partners egna marknadsföring av egna webbplats innehåll.

§ 7
Ansökningar från partners som ska behandlas manuellt måste godkännas eller avvisas inom 10 dagar. Godkända partneransökningar kan avvisas senare eller omvänt via annonsörens statistik eller partneröversikt.

§ 8
Annonsören anger antingen en försäljningsprovision (i %), ett fast belopp per försäljning (ex. moms) eller en sats för leads i sitt partnerprogram, och dessa används för att beräkna affiliate partnerns provision.

Minimumsats: 20 kr per försäljning/lead (ex. moms) ELLER 2% i försäljningsprovision.

Minimumsatser kan avvika efter överenskommelse med Partner-ads om de kombineras med procentsatser, eller om det handlar om specifika fall.

Alla belopp som förtjänas av partnerna dras från annonsörens saldo + 25% provision för Partner-ads.

Allmänna satsändringar görs genom att kontakta Partner-ads, som sedan korrigerar satsen och kommunicerar den till affiliates.

Vid sänkning av satserna måste 14 dagars varsel ges till affiliates (3 veckor om programmet är elitprogram).

För kampanjer där satsen höjs upp och senare sänks ner, är det tillräckligt att informera om detta vid kampanjens början.

§ 9
Partner-ads visar ditt saldo och utfärdar fakturor i DKK (Danmark), SEK (Sverige) eller NOK (Norge) beroende på vilket land du är registrerad i. Bor du utanför Danmark, Sverige eller Norge visas saldot i DKK och faktureras antingen i DKK eller EUR.

Om du har program i andra länder än det land där du är registrerad i, kan saldot och fakturan innehålla mindre kursskillnader, när det konverteras till din lokala valuta.

Om du vill att varje land ska visas i separat saldo och fakturering, måste du skapa en annonsörsregistrering för varje land. Detta måste dock alltid göras om det gäller olika juridiska enheter, som t.ex. ett företag i varje land.

Annonsörens saldo får aldrig bli noll. Därför fakturerar Partner-ads automatiskt när saldot är lågt. Gränsen för hur lågt saldot är när fakturan utfärdas samt vilket beloppet som ska faktureras beror på annonsörens kostnader, så att ett negativt saldo kan undvikas.

Belopp kan också beställas manuellt.

När en inbetalning har beställts och fakturabeloppet går in på Partner-ads bankkonto, uppdateras annonsörens saldo.

Om annonsören avbryter sitt samarbete med Partner-ads beräknas restsaldot och det återbetalas.

§ 10
Angående spårning:

Annonsören är skyldig att tillhandahålla information från sitt eget system så att Partner-ads kan vara i stånd att belöna partnerna för de leads och försäljningar som de levererar.

Data skrivs in en spårningskod som aktiveras hos annonsören och som annonsören mottar information ifrån i samband med skapandet av ett partnerprogram.

Annonsören måste ge korrekta upplysningar och de ska levereras utan onödiga förseningar. Spårningskoden får inte innehålla personligt identifierbar information, till exempel e-postadress, telefonnummer eller liknande.

Om en annonsör använder flera affiliatenätverk, och han får ett klick från ett nätverk på sin webbplats, föredrar vi att annonsören lägger en cookie hos användaren och använder den cookien för att kontrollera att rätt spårningskod är aktiverad. Spårningskoden måste givetvis aktiveras när Partner-ads levererar det sista klicket. Det måste framgå i partnerprogrammets egna villkor om annonsören använder andra nätverk, och detta för att det kan medföra annulleringar på grund av dubbel provision eller dylikt.

En affiliatepartner tjänar pengar för leads och försäljning i upp till 40 dagar efter att en användare har klickat på en annonsörs reklam (cookie-tid). Vanligtvis registreras de flesta konverteringar inom 1-2 dagar, så den verkliga cookietiden är mycket kortare. Men genom att sätta cookietiden till 40 dagar skickas en positiv signal till affiliatepartnerna.

Det är den partner där klicket har registrerats sist som får betalt för den skapade lead/försäljningen. Spårning sker via cookies och unika klick-ID:n.

Som tidigare nämnt är annonsören ansvarig för att spårningskoden är korrekt placerad och levererar korrekta transaktioner till Partner-ads. Det är viktigt för partnerna att kunna lita på Partner-ads och annonsörerna. Partner-ads förbehåller sig rätten att regelbundet testa spårning.

Om det visar sig att spårningskoden har tagits bort eller inte fungerar, kommer Partner-ads att kontakta annonsören för att få ärendet uppklara och åtgärdat så snabbt som möjligt.

Vid bristande spårning måste annonsören ge ersättning till affiliate partnerna, vilket Partner-ads har rätt att beräkna för den berörda perioden baserat på trafik och programmets EPC för den mest jämförbara perioden.

Annonsören kan i partnerprogrammets egna villkor anföra om vissa partier av sortimentet inte omfattas i partnerprogrammet. Detta måste dock godkännas av Partner-ads först.

En annonsör kan skapa ett avtal med en affiliatepartner om tracking via unika rabattkoder. I dessa fall kommer det att vara den unika rabattkoden som aktiverar spårning snarare än den normala trackingprocessen.

Databehandling: Genom att registrera dig som annonsör ger du också Partner-ads rätt att lagra och behandla personuppgifter som du delar med Partner-ads i samband med spårning av leads och försäljning , och godkänner att dessa uppgifter lagras och behandlas på samma sätt som beskrivs i Sekretesspolicy för insamling, lagring och behandling av personliga upplysningar på Partner-ads.

§ 11
Om en partner bryter mot användarvillkoren distinkt, eller inte tar i akt en varning vid mindre misskötsel, kommer partnerns registrering att avslutas.

Vid radering av en partner som har brutit mot användarvillkoren återgäldas beloppet till annonsörerna eftersom det förmodas att beloppen har intjänats orättmätigt.

Observera att Partner-ads inte kan kontrollera och följa upp alla partners hela tiden. Som annonsör måste du räkna med att spendera lite tid på kontroll uppföljning av de partner som ingår i ditt partnerprogram.

Om du konstaterar att en partner bryter mot användarvillkoren, eller om du misstänker det, meddela omedelbart Partner-ads för att åtgärder ska vidtas.

Reklamationer i förhållande till ovanstående bör ges till oss regelbundet och utan dröjsmål eftersom det är svårt att få in redan ut utbetalda belopp (ett intjänat belopp utbetalas efter 30-60 dagar).

§ 12
Angående annulleringar:

Det kan uppstå situationer där beställningar har felregistrerats, inte borde ha registrerats, eller är resultatet av ett test m.m.

Dessutom kan konsumenterna avbeställa ordern; se bestämmelser angående returrätt.

Annonsörer har rätt att annullera ovannämnds typ av beställning om en motivering har fyllts i.

Om annonsören har angivit i programmets egna villkor att det sker en annullering om det sista klicket skapas via ett annat affiliatenätverk eller annan betald annonsering, för exempel Google Adwords, är i så fall annulleringar med denna motivation tillåtna.

Annonsörer får inte annullera andra reella intjänade intäkter om det inte finns skäl som framgår i partnerprogrammets egna villkor och som är godkända av Partner-ads.

Det finns möjlighet att göra en delvis annullering genom att kontakta Partner-ads.

Registreringar kan annulleras inom 30 dagar.

§ 13
Databehandlingsförhållanden:

Som annonsör har du tillgång till ett antal personuppgifter angående de affiliate partner du samarbetar med.

Denna information kan innehålla: För- och efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Företag, Telefonnummer, E-post, webbplats/medieinformation och transaktioner och statistik.

Om du hämtar den här informationen från Partner-ads.com och sparar dem till dig själv eller via en tredje part, måste du, antingen genom egna åtgärder eller genom ett så kallat tredjeparts databehandlingsavtal, säkerställa informationen så att de ej är tillgänglig för oanmälda personer.

Du måste också bara att behålla informationen i den utsträckning som behövs och att radera informationen igen om den person de berör eller om vi som datakontrollant kräver detta.

§ 14
Sekretesspolicy för insamling, lagring och behandling av personliga upplysningar på Partner-ads.

Via webbplatsen https://www.partner-ads.com (Partner-ads) insamlas, lagras och behandlas ett antal olika personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för Partner-ads är:
AdViva ApS (Partner-ads ApS)
CVR-nr. 31178088
Ekenæsvej 26
2850 Nærum
Danmark

Kontaktuppgifter:
Ken Schultz
ken@partner-ads.com

1) Vilka personuppgifter insamlas och varför?

För att kunna bli en affiliate partner eller annonsör på Partner-ads anger du vid registrering och eventuell uppdatering ett antal personliga upplysningar:
CVR-nr. (endast för företagsregistrering)
Företag (endast för företagsregistrering)
För- och efternamn
Adress
Postnumme
Ort
Telefonnummer
E-post
Bankkonto (endast affiliates partners för användning vid utbetalningar)

Dessa upplysningar är nödvändiga eftersom ett juridiskt gällande avtal upprättas mellan dig och Partner-ads och vi måste därför veta med vem vi ingår detta avtal med.

De personuppgifter som insamlas är information som identifierar affiliate partners som genomför marknadsföring och annonsörer som betalar för marknadsföring, och används för att sammanföra dem och identifiera dem som samarbetare som har tecknat avtal med Partner-ads och har ingått ett avtal med varandra via Partner-ads.

Eftersom de personliga uppgifterna är en nödvändig komponent i Partner-Ad´s kärnverksamhet har vi därför den lagstadgade rättigheten att insamla, lagra och behandla dem.

2) Vad används informationen till?

Informationen används för det syftet som anges i punkt 1 och i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa ett förtroendeförhållande mellan ovanstående parter.

Annonsörer kan se personuppgifter av affiliate partners som de samarbetar med och vice versa. Affiliate partners kan även se kontaktinformation av de annonsörer som de inte samarbetar med i hänseende till behovet av att kunna kontakta dem innan ett partnerskap har ingåtts (men endast om de är inloggade i Partner-ads).

Affiliate partners och annonsörer kan göra sina egna personuppgifter tillgängliga till en tredje part så länge de inte hänför till någon annan part som inte har gett sitt tillstånd att dela.

Viss information ges till rådighet av Partner-ads till Marketers.dk när en partner eller annonsör har samarbete/medlemskap med dem, vilket utgör en naturlig process i avtalet som användaren har tecknat med Marketers.dk.

Det finns även möjlighet för annonsörer att överföra e-postadresser från sina affiliate partners till ett externt epostsystem som för exempel Mailchimp eller dylikt för att underlätta kommunikationen. Annonsören är ansvarig för säkerheten runtom dessa uppgifter och att nödvändiga databehandlingsavtal har ingåtts.

Tredje parter utöver ovanstående har inte tillgång till affiliate partners eller annonsörers personliga data.

Annonsörer överför viss information till Partner-ads i samband med spårning av försäljningar och ledningar (ordernummer, order totals, lednummer via Partner-ads trackingscript) som en nödvändig del av samarbetet och tillåter Partner-ads att lagra och bearbeta dessa data i enlighet med denna sekretesspolicy.

Annonsörer ansvarar för att informera och samtycka till att överföra data till Partner-ads från användare på deras hemsida.

Affiliates överför viss data till Partner-ads i samband med klicka på annonslänkar (cookieinformation, IP-adresser och liknande via Partner-ads trackingscript) så att Partner-ads kan registrera när en affiliate har skapat försäljning och leder och så att affiliates kan få avräkning. Affiliates har tillåtit att Partner-ads lagrar och behandlar dessa uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Affiliates ansvarar för att informera och få samtycke till att överföra data till Partner-ads från användare på deras hemsida.

3) Samtycke, insikt och radering

Genom att registrera dig som en affiliate partner eller annonsör samtycker du till insamling, lagring och behandling av personuppgifter enligt definition i denna sekretesspolicy.

För en affiliate partner kan ett samtycke återkallas om han vid samma tillfälle borttas från Partner-ads system eftersom man inte kan vara registrerad utan att samtidigt ange ovannämnda personuppgifter i punkt 1. Efter borttagning behålls dock information beträffande utbetalningar (innehåller bankkonton som utbetalning har skett) enligt gällande bokföringslag i 5 år.

För en annonsör behålls personuppgifter med hänsyn till historik i förhållande till bokföringslagen som gäller i 5 år, dvs att vi måste kunna dokumentera vem som har mottagit fakturor och skapat bokföringstransaktioner i vårt system. Det är därför inte möjligt att återkalla samtycket genom att radera kontot så länge som ovannämnda transaktioner är dokumenterade.

Om en annonsör inte har någon historik alls är det möjligt att återkalla samtycket genom att radera annonsörens registrering.

Affiliate partners och annonsörer kan alltid få inblick i de registrerade personliga upplysningarna genom att logga in på sina konton och se under Min profil.

Personuppgifter kan dessutom uppdateras så att de är korrekta om det har skett några förändringar i användarens uppgifter.

4) Hur lagras och hanteras personuppgifter?

Den inmatade personuppgifterna förvaras av Partner-ads på ett regelrätt vis så att de inte är tillgängliga för personer som är obehöriga.

Detta sker via vårt serverhosting som bl.a. omfattar säkerhet av data och information

Annonsörer och affiliate partners delar vissa personuppgifter (beställningsnummer och andra uppgifter som kan hänföra till en bestämd person hos annonsören för att spåra klik, försäljningar och leads) och har gett Partner-ads och tillåtelse att lagra och bearbeta dessa uppgifter i överensstämmelse med denna sekretesspolicy.

Partner-ads kommer aldrig att sälja eller på annat sätt avslöja personuppgifter till en tredje part utan ditt samtycke i enlighet med denna sekretesspolicy. Information kan dock vidarebefordras vid fall där lagstiftning kräver det eller om det finns en domstolsorder.

Personuppgifter tas bort när det inte längre behövs, se jämförelsevis punkt 3.

Partner-ads använder följande leverantörer som hanterar personlig information som samlats in av Partner-ads:
Drip.com (använder e-postadresser för nyhetsbrev och kampanjer)
Missive (email kommunikation med affiliate partner och annonsörer)
Sendgrid (använder e-postadresser för automatisk post/kvittering från Partner-ads systemet)
Dropbox (filer och dokument som kan innehålla personlig information - sparas bara i den utsträckning som krävs för att driva Partner-ads)
Curanet (hosting för data och filer som kan innehålla personuppgifter)
Saugstrup Ltd. (Partner-ads supportteam med tillgång till personlig information i samband med support)
Saugstrup Ltd. och RK Portals I/S (Marketers.dk) (tillgång till personuppgifter när ett avtal har ingåtts mellan deras medlemmar och Partner-ads med anknytning till medlemskap och Partner-ads).

5) Hur skyddas data och vad gör vi vid säkerhetsbrott?

För alla personuppgifter som behandlas av leverantörer beskrivs det i avtal med dem hur leverantörer måste säkra data och rapportera brott till Partner-ads.

För de personuppgifter som vi hanterar säkerställs de bl.a. genom kontrollerad ingång (dvs. endast nödvändig personal har tillgång) och genom säkerhetsåtgärder som för exempel två-faktorers inloggningar.

För säkerhetsbrott som antingen upptäcks av Partner-ads eller som inrapporteras kontaktas berörda användare och relevanta myndigheter så snabbt som möjligt inom 72 timmar.

Partner-ads eller dess leverantörer kommer då att så snabbt om möjligt se till att säkerhetsbrottet upphör och säkra berörda personuppgifter samt förhindra ytterligare sekretessbrott.